تخلیه چاه در اصفهانی        لوله بازکنی در اصفهانی