تخلیه چاه در باغ فیض          لوله بازکنی در باغ فیض