تخلیه چاه در دانشگاه تهران            لوله بازکنی در دانشگاه تهران