تخلیه چاه در دکتر هوشیار           لوله بازکنی در دکتر هوشیار