تخلیه چاه در هفت تیر         لوله بازکنی در هفت تیر