تخلیه چاه در جمالزاده          لوله بازکنی در جمالزاده