تخلیه چاه در کریمخان        لوله بازکنی در کریمخان