تخلیه چاه در خیابان سلطنت اباد      لوله بازکنی در خیابان سلطنت اباد