تخلیه چاه در کشاورز غربی         لوله بازکنی در کشاورز غربی