تخلیه چاه در مجیدیه جنوبی         لوله بازکنی در مجیدیه جنوبی