تخلیه چاه در میدان جهاد      لوله بازکنی در میدان جهاد