تخلیه چاه در پارک لاله      لوله بازکنی در پارک لاله