تخلیه چاه در راه اهن             لوله بازکنی در راه اهن