تخلیه چاه در سامان برنامه           لوله بازکنی در سامان برنامه