تخلیه چاه در سراج         لوله بازکنی در محدوده سراج