تخلیه چاه در شهرک اپادانا       لوله بازکنی در شهرک اپادانا