تخلیه چاه در شهرک کوهسار         لوله بازکنی در شهرک کوهسار