تخلیه چاه در شهرک اندیشه       لوله بازکنی در شهرک اندیشه