تخلیه چاه در شهران            لوله بازکنی در شهران