تخلیه چاه در فتح-صنعتی      لوله بازکنی در فتح-صنعتی