تخلیه چاه در تهران پارس        لوله بازکنی در تهران پارس