تخلیه چاه در وحیدیه            لوله بازکنی در وحیدیه