تخلیه چاه در زرکش              لوله بازکنی در زرکش