تخلیه چاه در قلمستان          لوله بازکنی در قلمستان