تخلیه چاه در قزل قلعه        لوله بازکنی در قزل قلعه