تخلیه چاه خیابان امیراباد        لوله بازکنی خیابان امیراباد