تخلیه چاه خیابان اردبیلی    لوله بازکنی خیابان اردبیلی