تخلیه چاه خیابان اشرف پهلوی           لوله بازکنی خیابان اشرف پهلوی