تخلیه چاه خیابان اتاتورک           لوله بازکنی خیابان اتاتورک