تخلیه چاه خیابان ایت الله کاشانی          لوله بازکنی خیابان ایت الله کاشانی