تخلیه چاه خیابان ایرانمهر     لوله بازکنی خیابان ایرانمهر