تخلیه چاه خیابان ایزنهاور         لوله بازکنی خیابان ایزنهاور