تخلیه چاه خیابان بهرامی       لوله بازکنی خیابان بهرامی