تخلیه چاه خیابان دکتر فاطمی         لوله بازکنی خیابان دکتر فاطمی