تخلیه چاه خیابان دکتر چمران      لوله بازکنی خیابان دکتر چمران