تخلیه چاه خیابان فاطمی       لوله بازکنی خیابان فاطمی