تخلیه چاه خیابان ژاله      لوله بازکنی خیابان ژاله