تخلیه چاه خیابان کارگر شمالی            لوله بازکنی خیابان کارگر شمالی