تخلیه چاه در خیابان کارگر    لوله بازکنی در خیابان کارگر