لوله بازکنی خیابان خالد استامبولی     تخلیه چاه خیابان خالد استامبولی