تخلیه چاه در خیابان خرمشهر            لوله بازکنی در خیابان خرمشهر