تخلیه چاه خیابان محمد منتظری    لوله بازکنی خیابان محمد منتظری