تخلیه چاه خیابان استاد قریب      لوله بازکنی خیابان استاد قریب