تخلیه چاه خیابان رسالت     لوله بازکنی خیابان رسالت