تخلیه چاه در خیابان سلیم      لوله بازکنی در خیابان سلیم