تخلیه چاه خیابان ستارخان    لوله بازکنی خیابان ستارخان