تخلیه چاه در خیابان سپه          لوله بازکنی در خیابان سپه