تخلیه چاه خیابان شاهرضا     لوله بازکنی خیابان شاهرضا