تخلیه چاه در خیابان سیروس      لوله بازکنی در خیابان سیروس