تخلیه چاه خیابان زاهدی         لوله بازکنی خیابان زاهدی